N A M O    P A Š T A S    I M  t i p a i
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

FUNKCIJOS
  Trečiosios funkcijos (koordinacijos aspektas) turinio ypatybės
 
Trečiosios funkcijos intuicija

Iracionali komponentė, orientuota į mažai tikėtinus įvykius ir antra­eilius poreikius, formuoja gana ekstravagantišką ir nenuspėjamą direktyvinį elgesį. Trečiosios funkcijos turinio ir dominuojančių poreikių ryšio stoka lemia tai, kad mažiau dėmesio skiriama iš išorės gauna­miems vertinimams, ką pašalinis stebėtojas gali interpretuoti kaip altruizmą.

Šiems IM tipams priskiriami:
 
– loginis-sensorinis introtimas (Gorkis)
– etinis-sensorinis introtimas (Draizeris)
subjektinė intuicija
– loginis-sensorinis ekstratimas (Štirlicas)
– etinis-sensorinis ekstratimas (Hugo)
objektinė intuicija 

Objektinė intuicija (Štirlicas, Hugo)

„Mes sukursime gražų ir harmoningą pasaulį jums, jūsų vaikams ir seneliams“ – taip save išoriniam pasauliui pateikia šių tipų žmonės. Pasirengė paaukoti visą gyvenimą harmoningų ir gražių mikropasaulių kūrimui, siekdami objektyvizuoti idealus, kuriais tiki. Labiausiai juos traukia veikla, susijusi su menu ar gamtos mokslais, kaip harmo­nin­giausiomis žmogaus pastangų reikalaujančiomis sferomis. Tačiau atsi­žvelgiant į tai, kad šiuo atveju trečiosios funkcijos turinys nesusijęs su dominuojančiais poreikiais, jų idealios harmonijos ir grožio suvo­ki­mas gali kisti jiems patiems to net nepastebint. Pagrindinė vidinė prob­lema ta, kad negali skleisti vidinių grožio ir harmonijos idealų visam išoriniam pasauliui; tai skatina juos ypač domėtis vadinamaisiais kitais pasauliais. Tokio IM tipo žmonės prietaringi, linkę nesą­mo­ningai mistifikuoti realybė, beveik nekritiški, pasitiki tokiais infor­macijos šaltiniais kaip prietarai, burtai, horoskopai ir pan. Jie geriausiai pasireiškia veikloje, reikalaujančioje harmonizuoti žmogaus gyve­namąją aplinką (interjerų dizainas, landšafto dizainas, ikebana, natiurmortai), bei veikoje, susijusioje su žmonių išorės ir buityje nau­do­jamų daiktų estetizavimu (pramoninis dizainas, grožio salonai, įvaizdžio formavimas, rūbų dizainas). Dažnai būna tikri šių veiklos sri­čių specialistai, kas užtikrina teigiamą išorinės aplinkos vertinimą. Jų filosofija – tai grožio ir harmonijos, kaip žmonių santykių pagrindo, filosofija. Pagal jų filosofiją, pasaulio pagrindą sudaro grožis ir har­monija. Lengvai juda socialinėje erdvėje ieškodami pozicijos: „jūsų pa­saulis nuostabus“.
„Grožis – tai didžiulė jėga!“
 


 

Subjektinė intuicija (Gorkis, Draizeris)

„Aš principingas ir nuoseklus, niekas negali priversti manės pasielgti prieš savo valią“ – taip išoriniam pasauliui pateikia save šio tipo žmo­nės. Kad išsaugotų šį įspūdį apie save, elgiasi korektiškai, santūriai, bū­na uždari, nuolat išlaiko tam tikrą atstumą žmonių ir pasaulio atžvilgiu (slaptumas). Jie nebijo būti nepripažinti, bijo būti atpažinti (uždari). Jų nemėgsta, tačiau dažniausiai jiems pavydima. Jų prin­cipingumas ir nuoseklumas, jų tikslai, patiems to net nepastebint, gali smarkiai kisti, kartais iki visiškai priešingų, nes jų savęs vertinimas nesusijęs su dominuojančiais poreikiais. Pagrindinė tokių IM tipų vidinė problema – subjektyvūs idealai, formuojantys teigiamą savęs vertinimą iš vidaus, dažniausiai neturintys jokio ryšio su objektyvia realybe, todėl susiformuoja sunkiai slepiama panieka esamai realiai situacijai. Geriausiai pasireiškia veikloje, reikalaujančioje tikslaus užsibrėžto tikslo vykdymo; siekiant šių tikslų nelabai drovimasi pa­sirenkant priemones. Geriausiai jaučiasi pasirinkę profesijas, kur tikslą diktuoja autoritetingi išoriniai šaltiniai (valstybinės struktūros, autoritetingas lyderis, skirta misija). Lengvai judėdami socialinėje er­dvė­je ieško pozicijos: „užduotis gauta, pasitikėkite ir netrukdykite“.
„O jėzuitai teigia, kad tikslas pateisina priemones!“
 

 

 

 

    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos